شب فیلمنامه درباره توجه به اهمیت فیلمنامه‌نویسی است