بودجه‌های شرکت‎های دارو در سفرهای پزشکی هزینه گزاف است