مهران مدیری درد را عریان ‌تر از آنچه بود به ما چشاند!