صدهزار تعاونی در کشور فعال است/ تعاون بهترین امکان برای ایجاد شغل