نماینده سنقر خواستار پرداخت خسارات ناشی از سرمازدگی در این منطقه شد