دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند/ مصوبات مثبت؛ حاصل پیگیری‌های وزیر اقتصاد