انتشار کتاب برگردان نوسازی توسط شهرداری تهران/ 75 هزار هکتار بافت فرسوده مدنظر سازمان نوسازی تهران