۲۹ اردیبهشت؛ توزیع کارت شرکت در آزمون استخدامی فراگیر