مقام مسوول: ایران در تولید رده های سلول های بنیادی جزو 10 کشور جهان است