مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان: مجوز روزگذر چهارشیر اهواز مشروط است