استخدام MDFکار ماهر در مجموعه تولیدی واقع در استان همدان