به بهانه لغو تحريم ها، بازار را تقديم خارجي ها نمي کنيم