دقت و سرعت در کار مهمترین برنامه شهرداری برای عمران شهر ایلام است