کتابخوانی مرادی کرمانی، نیکی کریمی و مهرجویی در فرهنگسرای کتاب