ساخت فناوری روز برای اطفا حریق در جنگلها/استفاده از این سامانه شاید وقتی دیگر