بازار سرمایه نیاز به تغییر نگرش در خصوصی سازی دارد/وظیفه دولت بنگاه‌داری نیست