نبود خدمات بيمه اي يکي از مهمترين مشکلات بيماران سکته مغزي