اتحادیه اروپا در صف خریداران گاز ایران/ جزئیات تازه از مذاکره با هیئت‌های اروپایی