حرکت قایق تروریستی به سمت ناوشکن البرز/ سامانه‌ها آماده شلیک شدند