آثار تازه کراچی، کاکایی، کریمی و ندیمی در نمایشگاه