جلوگیری از ارائه مجوز جدید به متقاضیان تأسیس مراکز آموزش عالی جدید