سازمان بازرسی هرمزگان سه مزایده و مناقصه را لغو کرد