برگزاری کمیته های تخصصی اجلاس آذربایجان غربی واستانهای مرزی ترکیه