افزوده شدن 5 هزار میلیارد تومان به اعتبارات پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش