موضع پلیس در مورد نمایشگاه کتاب مشخص است/پذیرش اولیه برای ورود به محدوده طرح ترافیک کافیست