اعدام شیخ نمر کینه و بغض شدید مسلمانان را به همراه دارد