بازدید مقام معظم رهبری از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران