10 نفر از انتخابات فدراسیون ورزش‌های رزمی انصراف دادند