نوری: عابدزاده به من گفت پدر پرسپولیس را درآوردی! / تا اخراج شدم، بزیک گل زد