نشست صمیمی رئیس شبکه بهداشت و درمان دشت آزادگان با کارکنان بیمارستان شهید چمران