صدور مجوز مراکز آموزشی جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع است