تعلیق عمره برای فراهم شدن شرایط مطلوب برای عمره گزاران است