موضوع هسته ای از ابتدا در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود/تصمیم های شتابزده در راستای منافع ملی نیست