قایقرانان آبهای آرام از اوایل مرداد در آلمان اردو می‌زنند