اسرائيل از هيچ تلاشي براي به هم زدن مذاکرات دريغ نمي کند