رسانه‌ها مقامات غربی را درباره بحران یمن مدیریت می‌کنند/نمایندگان هنگام امضای طرح‌‌های پیشنهادی