رفع مشکلات 40 ساله روستاهای آقابابا و کیخنان مصداق تحقق راهبرد سال است