السیسی مثل مبارک حزب‌ستیزی می‌کند/بی‌توجهی به پیشنهادهای احزاب درباره انتخابات