حضور هلال احمر در ماموریت های موازی کم رنگ شده است