تقدیر از خبرنگار ایسنا در اختتامیه‌ی تئاتر دانشگاهی