تولید چای رژیمی حاوی گیاه کارلا و برگ زیتون توسط محققان دانشگاهی