پنتاگون: کشتی ایرانی حامل سلاح نیست، اما نباید در یمن پهلو بگیرد