14 ورزشکار به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره دعوت شدند