کاهش واردات دارو پارسال 350 میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشت