طرح ممنوعیت تردد موتورسیکلت بنزینی در محدود بازار کارشناسی نشده است