امروز و فردا؛ تظاهرات در چند کشور در حمایت از شیخ نمر