مسلمانان نسبت به خطر تهدید کننده شیخ نمر حساس باشند