محمود عزیزی دبیر افتخاری فیلم و تئاتر جشنواره «باران رحمت» شد