دو ورزشگاه پنج هزارنفری دراستانهای گلستان و آذربایجان شرقی افتتاح می شود