ارتقا کیفیت آموزش در اولویت کار دانشگاه ها قرار دارد